khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
 • ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566
 • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
 • ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
 • อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
                       ข่าวสาร อบต.แข้
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 160 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 40 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  [เอกสารแนบ] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว36427/01/256627/01/2566
  2การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว32226/01/256627/01/2566
  3การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว34827/01/256627/01/2566
  4ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว32126/01/256627/01/2566
  5การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566
  สน.บถ.มท 0809.4/ว36827/01/256627/01/2566

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

  To Top ↑