khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

6 ต.ค. 2022 11:03:24 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 106

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศราวุธ  ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ประชาชนในเขตตำบลแข้ ที่ประสบอุทุกภัย จำนวน 20 ชุด

และได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากชมรมโคกหนองนาโมเดลอำเภออุทุมพรพิสัย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเปือย โดยมี นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้

คณะผู้บริหาร รองปลัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ร่วมต้อนรับและได้รับความร่วมมือ จากท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ฯ สารวัตรฯ สมาชิก อบต. อสม. เข้าร่วมและอำนวยความสะดวก

นำผู้ประสบภัยเข้ารับถึงยังชีพ  ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภออุุทุมพรพิสัย และคณะเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

To Top ↑