khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

18 พ.ค. 2022 14:01:04 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 214

***องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน นอกจากกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

To Top ↑